1 Bước 1 Tìm kiếm Hồ sơ
2 Bước 2 Kiểm tra Thông tin
3 Bước 3 Cập nhật Hồ sơ
4 Bước 4 Thanh toán
5 Bước 5 Hoàn thành Tạm thời
6 Bước 6 Chính thức Hoàn thành
Nộp học phí ngay để nhận e-Voucher từ 2,5 triệu đồng (trừ 12 chương trình đã có học phí ưu đãi mùa dịch) đến hết ngày 28/11/2021
Thời gian áp dụng e-Voucher của bạn còn lại là:

Xác thực thông tin Thí sinh

Vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức tìm kiếm để tiến hành Tìm kiếm thông tin.

 * (ngày/tháng/năm - ví dụ: 25/10/2003)