Thời gian nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/08/2023 đến hết ngày 24/09/2023.